Meistä

Inter-Cultur ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka perustettiin Helsingissä vuonna 1987. Sen päämäärä on tukea ja järjestää kasvatus- ja koulutustoimintaa, joka edistää ihmisen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja rohkaisee toimimaan yhteiskunnan hyväksi. Inter-Culturin toiminnassa yhdistyvät seuraavat lähtökohdat:

Koulutus ja ammatillinen työ

Ammatin harjoittelu ja siihen valmistava koulutus vaikuttavat suuresti ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla. Koko Inter-Culturin toiminta liittyykin tavalla tai toisella koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseen. Toiminnassamme korostetaan erityisesti työnteon palvelevaa ulottuvuutta.

Solidaarisuus

Heikompien ja vähäosaisten auttaminen on tärkeä pilari Inter-Culturin toiminnassa, mikä näkyy läpi hankkeidemme. Kansainvälisten avustusprojektien kautta pyrimme myös edistämään suvaitsevaisuutta ja vieraiden tapojen ymmärtämistä yli kulttuurirajojen.

Persoonallisuuden rakentaminen

Hyveet (rehellisyys, palveluhenki, itsensä hallitseminen, työteliäisyys…) muodostavat sen perustan, jolle henkilön persoonallisuus rakentuu. Inter-Culturin toiminnassa korostetaan hyveiden etiikkaa, ja kaikki Inter-Culturin ohjelmat tähtäävät hyveiden korostamiseen vapauden ja henkilökohtaisen vastuun innoittamina.

Kolumbian microMBA-hankkeen osallistuja

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Kansainvälisen yhteistyön raameissa yhdistys halua tukea koulutusalan hankkeita, jotka edistävät tietyn alueen kansalaisten kehitysmahdollisuuksia.

Yhdistyksen ohjeita seuraten kaikki hankkeet ovat tekemisessä koulutuksen kanssa. Silti niiden toteuttamistapa ja ulottuvuudet vaihtelevat suuresti keskenään. Inter-Cultur haluaa tuoda lisäarvoa projektille tarjoamalla ammattietiikkaa ja johtajuutta koskevaa koulutusta. Tämä on yhdistyksen vahva alue. Inter-Culturissa uskotaan, että pohjoismainen ajattelutapa voi tarjota paljon kohdemaiden työkulttuureille.

fiSuomi
en_USEnglish fiSuomi